ข้อมูลผู้เข้าพัก (PERSONAL INFORMATION)
* ชื่อ(First Name) :
 
* นามสกุล(Last name) :
 
ที่อยู่(Address) :
* เบอร์โทรที่ติดต่อได้(Telephone) :
 
* E-mail Address :
 
 ข้อมูลเข้าพัก (RESERVATION DETAIL)
วันที่เข้าพัก(Check In) :
วัน เดือน ปี  
*วันที่เข้าพักต้องไม่น้อยกว่าวันที่จอง 7 วัน
เวลาที่เข้าพัก(Time In) : : น.
วันที่คืนห้องพัก(Check Out) : วัน เดือน ปี

ชนิดห้องพัก(Room Type) :
จำนวนห้อง(Number of Room) :
จำนวนคน(Number of Person) :
 ข้อมูลผู้จอง (RESERVE INFORMATION)  
ชื่อ - สกุล ผู้จอง(Name of Reserve Person) :
เบอร์โทรศัพท์(Telephone) :

E-mail : reservation@taksilahotel.com
หมายเหตุ : กรุณาติดต่อ จองห้องพัก ล่วงหน้า 7 วัน
  (Please reservation contact before 7 days Check In, Thank you)กลับหน้าหลัก